Medicinální plyny

Medicinální plyny od Linde Gas

Linde Gas a.s. nabízí také kompletní sortiment medicinálních plynů pro použití ve zdravotnictví. Tyto plyny jsou zařazeny mezi léčiva, a proto musí být při jejich výrobě dodržovány přísné požadavky kladené na výrobce léčiv a specifické požadavky na analytickou kontrolu výrobků. Produkce plynů pro zdravotnictví je oddělena od výroby ostatních technických plynů, lahvový park je speciálně vyčleněn a lahve pro medicinální plyny mají i odlišné barevné značení. Důvodem je skutečnost, že medicinální plyny významně napomáhají záchraně lidských životů, tlumení bolesti a péči o lidské zdraví.
Nejvýznamnější skupinou produktů, které v oblasti zdravotnictví nabízíme, jsou dýchací plyny. Do jejich sortimentu patří zejména čistý kyslík a Carbogen (směs kyslíku a oxidu uhličitého). Další skupinou medicinálních plynů jsou plyny, které stimulují dýchání. Mezi ně se řadí syntetický nebo stlačený vzduch, směs helia a kyslíku v poměru 80:20 a také směsi se stabilními izotopy. Složení umělých dýchacích plynů je možno přizpůsobit individuálním okolnostem a požadavkům zákazníka.

Většina operací lidského těla se neobejde bez anestetických a narkotizujících plynů. Jejich hlavním úkolem je uvést pacienta do stavu, kdy se snižuje citlivost na bolest. Pro tyto účely se hlavně využívá oxid dusný, zvaný též rajský plyn.

Pro kvalitní analytickou zdravotnickou techniku nabízíme plyny pro klinické laboratoře. Ty slouží k vyšetření pacientů a v neposlední řadě i k výzkumu. V sortimentu společnosti Linde Gas jsou především vysoce čisté kalibrační, nosné a nulovací plyny. Důležité místo mají i plyny pro diagnostiku. Zákazník má na výběr jejich velmi pestré spektrum, které v současnosti zahrnuje více než 150 plynů. Seznam možných příměsí se stále rozšiřuje na základě probíhajících výzkumů a podle požadavků zákazníků.

Naše nabídka zahrnuje také medicinální plyny pro chirurgii, medicinální koupele, kryomedicínu a medicinální lasery. Zde se uplatňují především medicinální oxid uhličitý, zkapalněný dusík a laserové plyny.

Výroba a distribuce těchto plynů podléhá legislativě platné pro výrobu a distribuci léčiv, tj. zákonu o léčivech č. 79/1997 Sb. a souvisejícím předpisům. Výrobu a distribuci medicinálních plynů provádějí pouze výrobci a distributoři schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a jejich kvalitativní parametry odpovídají platnému Českému lékopisu. Linde Gas a.s. je schváleným výrobcem a distributorem léčiv. Naše procesy výroby a distribuce léčiv odpovídají požadavkům zákona č. 79/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a příslušné prováděcí vyhlášce. Pracovníci ve výrobě a distribuci léčiv jsou proškoleni o správné výrobní a distribuční praxi a výrobní zařízení umožňuje vyrábět léčiva v požadované kvalitě. Všechny výrobní provozy jsou pravidelně kontrolovány jak interně ve společnosti, tak pracovníky SÚKL. Distribuce plynů probíhá částečně přímo z výrobních závodů naší společnosti, ale zároveň i prostřednictvím vybraných smluvních distributorů – prodejních míst.

Napište nám a my se vám ozveme