Speciální plyny

HiQ® koncepce pro speciální plyny Linde Gas

Speciální plyny jsou využívány v procesech s vysokými technologickými požadavky, zejména v chemickém, petrochemickém, energetickém, automobilovém a elektrotechnickém průmyslu a při ochraně životního prostředí.

HiQ® speciální plyny Linde Gas reprezentují to nejlepší ze světa vysoce čistých plynů, procesních a kalibračních plynných směsí, chemikálií a plynů pro elektroniku stejně jako vysoce čistých kapalných plynů. Program HiQ® zahrnuje kromě plynů rovněž pečlivě navržená odběrová zařízení a kvalitní služby potřebné k dosažení optimálních výsledků.

Snažíme se přesně vyhovět individuálním potřebám a specifickým požadavkům zákazníků a sestavujeme podle nich nabízená řešení. Forma a frekvence dodávek plynu je přizpůsobena každé jejich aplikaci.

Pro zaručení vysoké kvality plynu během jeho odběru nebo distribuce HiQ® program zahrnuje rovněž odběrová zařízení REDLINE®: jednostupňové a dvoustupňové lahvové redukční ventily, staniční redukční panely pro inertní a korozivní plyny, odběrové redukční ventily i laboratorní nebo centrální rozvodné systémy pro skladování a distribuci speciálních plynů včetně jejich návrhu a realizace.

Obaly pro HiQ® speciální plyny jsou pečlivě připravovány a udržovány tak, aby vyhověly nejvyšším požadavkům na čistotu a složení speciálních plynů a směsí. Kromě tlakových lahví standardních objemů Linde Gas rovněž nabízí obaly nestandardního menšího objemu a mobilní, snadno přenosné tlakové lahve vhodné pro specifické aplikace speciálních plynů.

Naše vize v tomto komplexním a specializovaném oboru je jednoduchá: dodávat speciální plyny splňující požadavky našich zákazníků; ve formě a frekvenci dodávek podle jejich potřeb.

Čisté plyny

Čisté plyny dodávané firmou Linde Gas jsou používány prakticky ve všech oblastech souvisejících s výzkumně-vývojovými pracemi, výrobou a ochranou životního prostředí.

Výrobní program firmy Linde Gas zahrnuje rovněž zvláště čisté plyny pro výrobu polovodičů.

Nabídka zahrnuje široký výběr různých druhů plynů dostupných v různých stupních čistoty (seznam níže) a velikostech balení. Seznam popisovaných produktů obsahuje nejdůležitější základní parametry vybraných plynů. V případě, že není uveden plyn, o který máte zájem, spojte se prosím s námi.

Speciální plyny jsou vyráběny přímo ve výrobních závodech Linde Gas v České republice nebo dodávány ze závodů Linde z celého světa. Samotný odběr speciálních plynů probíhá prostřednictvím rozsáhlé sítě prodejních míst.

Čistota plynu

Pojem minimální čistota plynu určuje množství specifikovaných příměsí, typických pro daný druh plynu. Uvedené mezní hodnoty obsahu příměsí nesmí být překračovány.

Každá lahev naplněná plynem s vyšším stupněm čistoty je dodávána s kontrolním certifikátem, potvrzujícím dodržení mezních hodnot obsahu příměsí. Příslušná informace je uvedena u stupňů čistoty plynu. Netýká se to plynů v malých nádobách. Často má dodaný plyn vyšší čistotu než je zaručována. I když k takové situaci často dochází, neznamená to, že parametry vyšší než zaručované budou dodrženy u každé dodávky.

Stupeň čistoty

Čistota určuje minimální obsah čistého plynu vyjádřený v ideálních objemových procentech plynu. Informace o stupni čistoty je nejčastěji uváděna tzv. „devítkovým kódem" jako dvě číslice oddělené tečkou. První číslice znamená počet devítek v procentním označení, druhá číslice je hodnota posledního místa.

Příklady:

  • Butan 2.5 znamená stupeň čistoty 99,5%
  • Argon 6.0 znamená stupeň čistoty 99,9999%.

Pro některé plyny je stupeň čistoty určován druhem použití, např. helium ECD nebo oxid uhličitý SFC/SFE. V jiných případech může být informace o čistotě uváděna jako neexistence určité konkrétní, zvlášť nežádoucí příměsi, např. dusík bez CO nebo syntetický vzduch bez uhlovodíků (bez CnHm).

Specifikace příměsí

Příměsi jsou určovány podle jejich druhů a koncentrace. Pro čisté plyny jsou příměsi uváděny v katalogovém listu a v certifikátu. Linde Gas zaručuje dodržení množství příměsí na uvedené úrovni.

Objemové parametry

Procentuální hodnoty uváděné jako čistota nebo množství příměsí jsou molární procenta (ideální objemová procenta). Velmi malé hodnoty jsou uváděny v ppm nebo ppb (ppm = 1 díl na milion = 10-4%; 1 ppb = 1 díl na miliardu).
1 000 000 ppm = 100%mol
1 ppm = 0,0001%mol
1 000 000 000 ppb = 100%mol
1 ppb = 10-7%mol

Kvantitativní parametry

Pokud není uvedeno jinak, platí následující úmluvy: 1 m3 plynu je množství, které při teplotě 15°C a při tlaku 1 bar vyplňuje krychli o hraně 1 m. 1 litr plynu je tisícinou objemu plynu tímto způsobem definovaného. Hodnoty tlaku v barech, pokud není uvedeno jinak, jsou uváděny jako absolutní hodnoty. V případě plynů o kritické teplotě Tk = 10°C je množství uváděno v kg.

Směsi plynů a kalibrační plyny

Směsi plynů jsou stlačené plyny, které se skládají z více druhů molekul a jsou smíšeny homogenně.

Hlavní součást směsi plynů je označována jako základní plyn, ostatní složky jako příměsi. Složení směsi je uvedeno na analytickém, případně na kontrolním certifikátu. Po naplnění je plynná směs zhomogenizována. Jednou homogenizovaná směs se již nerozdělí, a to za předpokladu, že plyny se skladují při teplotách vyšších, než jsou kondenzační teploty složek.

Kalibrační plyny tvoří podskupinu směsí plynů, na kterou jsou kladeny zvláštní požadavky na výrobní toleranci, přesnost analýzy a čistotu výchozích surovin. Tyto plyny slouží především ke kalibraci měřicích zařízení a plní také důležité úkoly v technologiích a experimentálních zkouškách, ve kterých jsou potřebné směsi plynů s přesně stanoveným složením.

Některé směsi plynů jsou vyráběny ve výrobním závodu Linde Gas a.s. v ČR, jiné jsou dodávány ze závodů speciálních plynů Linde z jiných zemí Evropy. Výroba směsí trvá od 2 do 14 týdnů podle jejich druhu. Pro pohodlí uživatelů disponují závody Linde Gas a.s. nezbytným množstvím standardních směsí. Ostatní jsou zhotovovány na objednávku.

Použité pojmy

Kalibrační plyn: směs plynů, nejčastěji stlačená, skládající se ze základního plynu a jedné nebo několika příměsí (složek).

Základní plyn: čistý plyn tvořící základní složku směsi.

Příměs: složka kalibračního plynu v plynné nebo parní fázi o známém obsahu, využívaná bezprostředně k testování nebo kalibraci.

Za účelem jednoznačného popisu směsi plynů nebo kalibračního plynu je zapotřebí znalost nejen druhu základního plynu a příměsí, ale rovněž jejich koncentrace.

Koncentrace: poměr množství příměsi k celkovému objemu směsi kalibračního plynu.

Pro jednoznačné určení koncentrace se používají následující měrné jednotky:

  • Molární zlomek mol/mol,
  • Molární koncentrace v % = molární zlomek x 100
  • Objemový zlomek v/v
  • Objemová koncentrace v % = objemový zlomek x 100
  • Hmotnostní koncentrace, např. kg/m3, g/m3, mg/m3
  • Molární koncentrace, např. mol/m3, mol/l, mmol/l

Všechny údaje se vztahují vždy na normální podmínky (1,013 bar; 273,15 K).

Molární zlomek = ideální objemový podíl.

Standardní tlakové lahve a svazky

Speciální plyny se používají v mnoha oblastech průmyslu; poptávka po nich se liší podle potřeb individuálních zákazníků.

Plyny se dodávají v různých typech lahví od lahví s vysoce stlačeným plynem po lahve se zkapalněným plynem pod nízkým tlakem. V lahvích je k dispozici omezené množství produktu, ale jsou snadno přepravitelné na místo, kde jsou potřeba. Tlak,objem a průtok jsou hlavní parametry, které je potřeba zvážit při výběru pro vás nejvhodnější a nejefektivnější formy dodávky plynu.

Nabízíme lahve pro speciální plyny vyrobené z oceli, hliníkových slitin a nerezové oceli v závislosti na produktu a požadavcích zákazníka. Standardní objemy lahví jsou 50, 40 nebo 10 litrů, pracovní tlak 150 nebo 200 bar. V mnoha případech se využívají také lahve o objemu 5 a 2 litry.

Pro vyšší spotřebu speciálních plynů rovněž nabízíme svazky 12 lahví. Vybrané produkty nabízíme k dodání také v inovativní lahvi Genie o objemu 20 litrů, pracovní tlak 300 bar.

Napište nám a my se vám ozveme